Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm Business Intelligence tốt nhất

Phần mềm Business Intelligence là gì?

So sánh sản phẩm của Phần mềm Business Intelligence

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Holistics

Lưu lại

Holistics cung cấp nền tảng phân tích báo cáo và xây dựng kho dữ liệu cho các doanh nghiệp.

Đọc đánh giá về Holistics

Pentamic

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Pentamic

ASOFT - BI

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về ASOFT - BI

no-description

Đọc đánh giá về CMC TS - Cognos 8 BI

HPT BI&A

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về HPT BI&A

Tableau

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Tableau

no-description

Đọc đánh giá về Google Data Studio

Power BI

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Power BI

Zoho Analytics

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Zoho Analytics

Phần mềm Business Intelligence chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm Business Intelligence