Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm Customer Data Platform (CDP) tốt nhất

Phần mềm Customer Data Platform (CDP) là gì?

So sánh sản phẩm của Phần mềm Customer Data Platform (CDP)

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Exponea

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Exponea

Segment

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Segment

Listrak

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Listrak

no-description

Đọc đánh giá về Tealium AudienceStream CDP

Blueshift

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Blueshift

Lytics

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Lytics

Hull

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Hull

Simon Data

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Simon Data

D&B Lattice

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về D&B Lattice

Zaius

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Zaius

Zeotap

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Zeotap

Maropost

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Maropost

Leadspace

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Leadspace

no-description

Đọc đánh giá về Dynamics 365 Customer Insights

Phần mềm Customer Data Platform (CDP) chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm Customer Data Platform (CDP)