Ứng dụng Phần mềm Nhân sự tốt nhất

Phần mềm HR sẽ giúp tự động hóa các phần liên quan đến quản lý nhân viên, đào tạo, E-learning, quản lý hiệu suất, tuyển dụng và On Boarding. Các chuyên viên nhân sự được hỗ trợ rất nhiều thông qua phần mềm HR như có thể hệ thống hoá các quy trình và cấu trúc lại thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ quản trị theo cách có thể lặp lại và có thể mở rộng. Mọi nhân viên khi mới vào một doanh nghiệp đều cần được quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và cập nhật liên tục khi làm việc trong công ty. Do có bộ phận nhân sự sẽ có rất nhiều chuyên môn, trách nhiệm tương ứng với điều đó là sẽ có nhiều giải pháp được áp dụng trong danh mục phần mềm HR như Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS), Hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS),...

Danh mục phổ biến thuộc Phần mềm Nhân sự

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)

Ứng dụng Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs) phổ biến

6/26 sản phẩm cùng danh mục - Xem tất cả