Bảng giá PMS PMS

PMS 6.0 - S

Từ 12.900.000

VND

Phần mềm quản lý dự án dành cho chủ đầu tư:

 • Máy đơn: 12.900.000
 • Máy chủ: 35.900.000
 • Máy trạm: 5.900.000

*Định nghĩa:

 • Máy đơn là phiên bản phần mềm hoạt động độc lập theo từng máy. Toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ riêng theo máy tính cài đặt phần mềm.
 • Máy chủ là phần mềm quản lý dữ liệu, thiết lập các thông số hệ thống và theo dõi các kết nối khi máy trạm truy cập đến.
 • Máy trạm là phần mềm để người dùng (end user) đăng nhập thực hiện các thao tác nghiệp vụ, nhập dữ liệu vào hệ thống và tổng hợp báo cáo. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ đã bật kết nối cho phép truy cập dữ liệu/dự án.


PMS 6.0 - B

Từ 19.900.000

VND

Phần mềm quản lý dự án dành cho ban quản lý lớn, có bổ sung phân hệ quản lý khối lượng công tác, quản lý tiến độ thi công,

 • Máy đơn: 19.900.000
 • Máy chủ: 79.900.000
 • Máy trạm: 9.900.000

*Định nghĩa:

 • Máy đơn là phiên bản phần mềm hoạt động độc lập theo từng máy. Toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ riêng theo máy tính cài đặt phần mềm.
 • Máy chủ là phần mềm quản lý dữ liệu, thiết lập các thông số hệ thống và theo dõi các kết nối khi máy trạm truy cập đến.
 • Máy trạm là phần mềm để người dùng (end user) đăng nhập thực hiện các thao tác nghiệp vụ, nhập dữ liệu vào hệ thống và tổng hợp báo cáo. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ đã bật kết nối cho phép truy cập dữ liệu/dự án.


PMS 6.0 - O

Từ 21.900.000

VND

Phần mềm quản lý dự án dành cho ban quản lý ODA, bổ sung thêm quản lý đa tiền tệ, nhiều loại thuế, các báo cáo riêng của nhà tài trợ

 • Máy đơn: 21.900.000
 • Máy chủ: 89.900.000
 • Máy trạm: 11.900.000

*Định nghĩa:

 • Máy đơn là phiên bản phần mềm hoạt động độc lập theo từng máy. Toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ riêng theo máy tính cài đặt phần mềm.
 • Máy chủ là phần mềm quản lý dữ liệu, thiết lập các thông số hệ thống và theo dõi các kết nối khi máy trạm truy cập đến.
 • Máy trạm là phần mềm để người dùng (end user) đăng nhập thực hiện các thao tác nghiệp vụ, nhập dữ liệu vào hệ thống và tổng hợp báo cáo. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ đã bật kết nối cho phép truy cập dữ liệu/dự án.


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của PMS trên EOS