In

Interana

Sản phẩm của Interana

Interana là giải pháp phân tích dựa trên sự kiện nhanh chóng và có thể mở rộng để trả lời các câu hỏi quan trọng của doanh nghiệp về cách khách hàng hành xử và sản phẩm được sử dụng