So sánh ASOFT ERP và Fast ERP

ASOFT ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Fast ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh ASOFT ERP và Fast ERP được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Từ 1.000, USD
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
iOS
Android
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
201-500
501-1000
Lĩnh vực
Sản xuất
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
ASOFT ERP và Fast ERP có chung danh mục Hệ thống ERP
Danh mục riêng
ASOFT ERP không có danh mục riêng
Fast ERP không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Fast ERP

Chi phí phân hệ

Từ 1.000 USD


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Giá tiền

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Fast ERP

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh ASOFT ERP
1 of 2
Hình ảnh Fast ERP
1 of 1

Videos

Videos ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Fast ERP
Fast ERP chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Fast ERP
Fast ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.